W związku z realizacją projektu pt. „Przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w zakładzie IMA Polska S.A. w celu opracowania technologii zagęszczenia na zimno pofermentu” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapraszamy do zapoznania z zapytaniem ofertowym oraz do składania ofert.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62319?sekcja=ogloszenie